Odstąpienie od umowy

Wg ogólnych zasad wynikających z przepisów dotyczących zawierania umów na odległość (Ustawa z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta) klient ma zagwarantowane prawo do zwrotu zakupionej biżuterii bez podania przyczyn w ciągu 14 dni od daty otrzymania przesyłki pod warunkiem, że biżuteria nie nosi jakichkolwiek śladów użytkowania, przeróbek itp.Oto przykładowy wzór pisma o odstąpieniu od umowy:


……………………………………                                                        …………………………….

imię i nazwisko konsumenta                                                                        miejscowość, data

 …………………………………….

 …………………………………….

adres zamieszkania

  

                                                                                         DEKODORO Grzegorz Kruk

                                                                                         ul. Komunardów 14/11

                                                                                         58-100 Świdnica

                                                           

                                                                     Oświadczenie 
                             o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość

 

 

Oświadczam, że zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów
oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. nr 22, poz. 271 ze zm.)[1]

odstępuję od umowy kupna – sprzedaży.................................................................................

..........................................................................................................nr paragonu...............

zawartej dnia.....................................    w   ..........................................................................

 

Proszę o zwrot kwoty....................zł (słownie: ........................................................................)

 

na konto nr...............................................................................................................................

 

Zwracam przedmiot zakupu tj.:    ...........................................................................................


....................................................................................................... w stanie niezmienionym.

 

                                                                                               

                                                                                                            podpis Konsumenta[1] Art. 7. 1. Konsument, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie dziesięciu dni ustalonym w sposób określony w art. 10 ust. 1.

2. Nie jest dopuszczalne zastrzeżenie, że konsumentowi wolno odstąpić od umowy za zapłatą oznaczonej sumy (odstępne).

3. W razie odstąpienia od umowy umowa jest uważana za niezawartą, a konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Jeżeli konsument dokonał jakichkolwiek przedpłat, należą się od nich odsetki ustawowe od daty dokonania przedpłaty.

Art. 10. 1. Termin dziesięciodniowy, w którym konsument może odstąpić od umowy, liczy się od dnia wydania rzeczy, a gdy umowa dotyczy świadczenia usługi - od dnia jej zawarcia.